ലുതുഫ് അൽ സരാരി

1975ൽ മധ്യ യെമനിലെ തായിസ് പ്രവിശ്യയിലെ മാവിയ ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. തൈസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സാംസ്‌ക്കാരിക പ്രവർത്തന വിഭാഗം തലവൻ, സ്റ്റുഡൻസ് സർവീസ് വിഭാഗം തലവൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 2009ൽ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം നീണ്ട സിഗരറ്റ്​ ഒറ്റ വലിയിൽ തീർക്കുന്ന ഒരാളെപ്പോലെ ഇറങ്ങിയതോടെ അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായി. ഹദീത്ത് അൽ മദീന (നഗരത്തിലെ സംസാര വിഷയം) മാസിക, അൽ-ഉല പത്രം എന്നിവയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപരായിരുന്നു. 2016ൽ രണ്ടാമത്തെ കഥാസമാഹാരം ‘അർറജാ അദ്മുൽ ഖസ്ഫ്' (ദയവായി ബോംബിടരുത്) പുറത്തു വന്നു. ഈ സമാഹാരത്തിലെ ശീർഷക കഥയാണ് ഇവിടെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.