പ്രമോദ് കെ.എം

യുവകവികളിൽ ശ്രദ്ധേയൻ. ബാംഗ്ലൂരിലെ ​ക്രൈസ്​റ്റ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ അസി. പ്രഫസർ. ആദ്യസമാഹാരം അടിയന്തരാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആറു വർഷങ്ങൾ.