പി. ജെ. തോമസ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്. ബി. കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി. സമ്മർ ഫെലോ, 1997, 2004 - Cornell University, Ithaca, NY, USA, ഫെലോഷിപ്പ്​, 2018- Birbeck, University of London, ഫെലോഷിപ്പ്, 1999- M D Anderson Cancer Center, Houston, Texas, ഫെലോഷിപ്പ്, 2001- Memorial Hermann Health Care System, Houston, Texas. എസ്.ബി. കോളേജ് പ്രതിവർഷം നടത്തുന്ന സി.എ. ഷെപ്പേഡ് സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സംഘാടകൻ.