സിമിൻ ബഹ്ബഹാനി

ഇറാനിയൻ കവി, എഴുത്തുകാരി, ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്. ‘ഇറാനിലെ പെൺസിംഹം' എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. രണ്ടുതവണ സാഹിത്യ നൊബേലിന് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു. A Window of freedom, Paper Dress, A Line of Speed and Fire തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ. 2014 ആഗസ്റ്റ് 19ന് മരിച്ചു.