ശിലു അനിത

കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജ് , കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ,  അഞ്ചൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം അധ്യാപകവൃത്തിക്കായി പരിശീലനം നടത്തിവരുന്നു.