ജയനൻ

കവി. ബുദ്ധപൂർണ്ണിമ , സർപ്പസീൽക്കാരത്തിന്റെ പൊരുൾ, കരിന്തണൽ, വയൽ ജീവി എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.