ഡോ. എ. അൽത്താഫ്​

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ.