ഡോ. കെ.എസ്​. ഹരി

ഗവേഷകൻ. പുനെയിലെ ഗോഖലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്‌സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്‌സിൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.