ഡോ. അർഷാദ് അഹമ്മദ് എ.

കായംകുളം എം.എസ്.എം കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. കേരള സർവകലാശാലയിൽ റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർ.