സുബിൻരാജ്​

കഥാകൃത്ത്​. കെ.എസ്​.എഫ്​.ഇയിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ മാനേജർ.