ആർദ്ര വി.എസ്​.

കഥാകൃത്ത്​, കവി. മദ്രാസ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽനിന്ന്​ വിമെൻ സ്​റ്റഡീസിൽ എം.എ പൂർത്തിയാക്കി. ‘അമ്മ ഉറങ്ങാറില്ല’ എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.