ജയറാം സ്വാമി

കഥാകൃത്ത്, തിരക്കഥാകൃത്ത്, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ.