ഡോ. നസീർ പി.

ഡയബറ്റോളജിസ്​റ്റ്​. പാർകോ ഹോസ്​പിറ്റൽ ആൻറ്​ റിസർച്ച്​ സെൻറർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്​ടർ.