ഷമീർ കെ. എസ്​.

അദർ ബുക്‌സിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ, വിവർത്തകൻ.