വിജയലക്ഷ്​മി

കവി. മൃഗശിക്ഷകൻ, തച്ചന്റെ മകൾ, മഴതൻ മറ്റേതോ മുഖം, ഒറ്റമണൽത്തരി, വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കവിതകൾ, വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പ്രണയകവിതകൾ എന്നിവ പ്രധാന സമാഹാരങ്ങൾ.