പ്രവീൺ നാഥ്​

ട്രാൻസ്‌ജെന്റേഴ്​സിന്​ പഠിക്കാൻ കോളേജുകളിൽ സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 2019ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, ആദ്യമായി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ബിരുദത്തിനു​​ചേർന്ന വിദ്യാർഥി. ഇപ്പോൾ ‘സഹയാത്രിക’ എന്ന സംഘടനയുടെ അഡ്വക്കസി കോ ഓർഡിനേറ്റർ.