സേതു

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. രണ്ട് ബാലസാഹിത്യ കൃതികളുൾപ്പെടെ നാൽപതോളം പുസ്തകങ്ങളെഴുതി. നാഷനൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനായിരുന്നു. ആലിയ, ചേക്കുട്ടി, മറുപിറവി, കൈമുദ്രകൾ, അടയാളങ്ങൾ, പാണ്ഡവപുരം, ദൂത് (കഥകൾ) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.