പ്രൊഫ. സതീശ്​ ദേശ്​പാണ്​ഡെ

സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസറാണ്. ജാതി-വർഗ അസമത്വങ്ങൾ, സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹിക ഉൾക്കൊള്ളലും ബോധനശാസ്ത്രവും,ആഗോളവത്കരണവും സാമൂഹിക ഇടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണമേഖലകൾ. Contemporary India:A Sociological View, The Problem of Caste(Editor), Beyond Inclusion:The Practice of Equal Access in Indian Higher Education(Co-editor), Anthropology in the East: Founders of Indian Sociology and Anthropology(Co-editor) എന്നിവ ശ്രദ്ധേയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.