ബീന

സൗദി അറേബ്യയിൽ അധ്യാപിക. നാടകം അടക്കമുള്ള കലാ- സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവം. തീരെ ചെറിയ ചിലർ ജീവിച്ചതിന്റെ മുദ്രകൾ, ഒസ്സാത്തി എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ