അബ്ദുൾ റഷീദ്

കന്നഡ കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, കവി, വിവർത്തകൻ, കോളമിസ്റ്റ്. കവരത്തി ആകാശവാണിയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഹാലു കുടിദ ഹുഡുഗ, പ്രാണപക്ഷി (കഥാസമാഹാരങ്ങൾ), നന്ന പാടിഗെ നാനു (കവിതാസമാഹാരം), മാത്തിഗൂ ആചെ, അലെമാരിയ ദിനചരി, കാലുചക്ര, മൈസൂര് പോസ്റ്റ് (ലേഖനസമാഹാരങ്ങൾ), ഹൂവിനകൊല്ലി (നോവൽ)എന്നിവയാണ് കൃതികൾ.