വിഷ്​ണുപ്രസാദ്​

കവി. കുളം + പ്രാന്തത്തി, ചിറകുകളുള്ള ബസ്, നൃത്തശാല തുടങ്ങിയ കവിതാ സമാഹാരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.