ശ്രീജിത്ത് കൊന്നോളി

കഥാകൃത്ത്. ദുബൈ എയർപോർട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ.