അനന്യ ജി.

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. മാതൃഭൂമിയിൽ ജേണലിസ്റ്റ്. പാട്ടുപാവാട, ചിരിയുടെ തുടക്കം (കഥകൾ) സ്വസ്തി, ഞാൻ സീത, ചിത്രായനം, കർത്താവ് ആരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കും (നോവലുകൾ), പെലെ: ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം (ജീവചരിത്രം) തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.