ഡോ: അബ്ദുഖാദിർ ജലാലുദ്ദീൻ

സിൻജിയാങ് ബോധനശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസർ. 2018 മുതൽ തടങ്കലിൽ.