ലീലാവതി അത്തോളി

കോഴിക്കോട്​ ജില്ലയിലെ അന്നശ്ശേരി ഗവ. എൽ.പി. സ്​കൂൾ അധ്യാപിക.