ഡോ. ഷിബു ബി.

കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി ഗവ. കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ​​പ്രൊഫസർ. താരം, അധികാരം, ഉന്മാദം: ചലച്ചിത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ദി പിയാനിസ്റ്റ്, മക്മൽ ബഫ് ഒരു മുഖവുര, സുബ്രഹ്മണ്യപുരം, ഡ്രാക്കുള (മൊഴിമാറ്റങ്ങൾ) തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.