ഇമാനുവല്‍ ഓര്‍ടിസ്

ഐറിഷ്- അമേരിക്കന്‍ ആക്റ്റിവിസ്റ്റും സംസാരഭാഷാ കവിയും. വായനാഗ്രൂപ്പുകളിലും രാഷ്ട്രീയ റാലികളിലും ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിലുമാണ് കവിതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാറ്.