ഷോഭാശക്തി

യഥാർഥ പേര് ആന്തണിദാസൻ ജേശുദാസൻ. ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് എഴുത്തുകാരൻ, അഭിനേതാവ്. ആറുവർഷം എൽ.ടി.ടി.ഇയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് സംഘടന വിട്ടു. പിന്നീട് റെവല്യൂഷണറി കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസഷന്റെ ഭാഗമായി. 1993ൽ ഫ്രാൻസിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം നേടി. 2015ലെ കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാം ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ദീപൻ എന്ന സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചു. ഗോറില്ല, മ് (നോവലുകൾ) എം. ജി. ആർ. കൊലൈവഴക്ക, കണ്ടിവീരൻ, മുഹ്‌മിൻ (കഥകൾ) എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ. സെങ്കടൽ, രൂബാ, ദി ലോയൽ മാൻ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ തുടങ്ങിയ സിനിമികളിൽ അഭിനയിച്ചു.