ദീപക്​ നാരായണൻ

ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ.