റത്തീന

സംവിധായക, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ പുഴു. ഉയരെ സിനിമയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ.