തമർ നഫാർ

തമർ നഫാർ, പലസ്തീനിയൻ റാപ്പർ, കോളമിസ്റ്റ്