വിജു വി.വി.

ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിലെ ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാന്റിസ് ആന്‍ഡ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സില്‍ ഗവേഷകന്‍