ഡെന്നീസ്​ ആൻറണി

തൃശൂർ സി.എം.എസ്​ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്​കൂളിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്​ അധ്യാപകൻ.