രാജേഷ് ചിത്തിര

കവി, കഥാകൃത്ത്​. ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഉന്മത്തതകളുടെ ക്രാഷ് ലാൻറിങ്ങുകൾ, ടെക്വില (ദ്വിഭാഷാ സമാഹാരം), ഉളിപ്പേച്ച്, രാജാവിന്റെ വരവും കൽപ്പമൃഗവും (കവിത സമാഹാരം), ജിഗ്സ പസ്സൽ (കഥ) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.