അനൂപ് ആർ. കരുണാകരൻ

കഥാകൃത്ത്​, തിരക്കഥാകൃത്ത്​, ക്രിയേറ്റീവ്​ ഡയറക്​ടർ, ബ്രോഡ്​കാസ്​റ്റർ. തുറമുഖം, മൺറോതുരുത്ത്, മാർഗ്ഗം, ദൃഷ്ടാന്തം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ്/ അസിസ്റ്റൻറ്​ ഡയറക്ടറായിരുന്നു.