രേഷ്മ സി.

കവി, കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടിയിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിനി