ഐഷ സുൽത്താന

സംവിധായിക, അഭിനേത്രി. 124 (A), ഫ്ലഷ് എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.