ഡോ. സോണിയ ചെറിയാൻ

എഴുത്തുകാരി, ഡന്റൽ സർജൻ. ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ഡെന്റൽ കോറിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെന്റൽ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിച്ചു. ലഫ്​റ്റനന്റ്​ കേണലായി വിരമിച്ചു.