വി.കെ. ജോസഫ്​

എഴുത്തുകാരൻ, ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകൻ. ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ 'ഫിപ്രസി'യുടെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റാണ്. ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു. സിനിമയുടെ സ്‌നേഹസഞ്ചാരങ്ങൾ, കാഴ്ചയുടെ സംസ്‌കാരവും പൊതുബോധ നിർമിതിയും, സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും, ദേശം പൗരത്വം സിനിമ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.