ഡോ. എൻ.പി. സജീഷ്‌

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പ്രോഗ്രാംസ്). തിരമലയാളത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ, ശലഭച്ചിറകുകൾ കൊഴിയുന്ന ചരിത്ര ശിശിരത്തിൽ, പുരുഷവേഷങ്ങൾ, വീട്ടിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ, സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ സിനിമകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.