അജീഷ്​ എൻ.ഡി.

കവി. ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു