മുരളി മീങ്ങോത്ത്

അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വരമ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.