ടി. അരുൺകുമാർ

കഥാകൃത്ത്, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്. ചീങ്കണ്ണിയെ കനലിൽ ചുട്ടത് (കഥ) തടവുചാടിയ വാക്ക് (ലേഖനങ്ങൾ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ടോൾ ഫ്രീ, ലാ ടൊമാറ്റിനാ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയെഴുതി.