ഷംസുദ്ദീൻ കു​ട്ടോത്ത്​

കവി, ‘ദേശാഭിമാനി’യിൽ സീനിയർ സബ്​ എഡിറ്റർ. കേട്ടെഴുതിയ ജീവിതങ്ങൾ (അഭിമുഖങ്ങൾ) നടൻ ഇന്ദ്രൻസുമായി ചേർന്ന് ‘സൂചിയും നൂലും', മാധവിക്കുട്ടി രാഗം നീലാംബരി, ഓത്തുപള്ളി ഓർമ്മയിലെ തേൻ തുള്ളി എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.