ആൽവിൻ ജോർജ്ജ്

കഥാകൃത്ത്​. മലയാള മനോരമ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ സബ്​ എഡിറ്റർ.