നാഗ​രാജ്​ അഡ്വെ

15 വർഷമായി കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘ഇന്ത്യയിലെ ആഗോളതാപനം: ശാസ്ത്രം, ആഘാതം, രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്​.