സൂര്യ അലക്​സ്​

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഇംഗ്ലീഷ്​ വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർഥി.