പ്രമീള പ്രദീപൻ

ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് എഴുത്തുകാരി. കിഴക്കൻ ശ്രീലങ്കയിലെ അമ്പാറ ജില്ലയിലെ പൊത്തുവിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. 2007-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പീലിക്കരൈ' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടി. 2017 ൽ ആദ്യ നോവൽ ‘കട്ടുപൊൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൊളംബോ നല്ലയൻ ഗേൾസ് മഹാ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക.