എൻ.കെ. സലീം

കവി, അധ്യാപകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ. ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?, ഭൂമി ശാസ്ത്ര ക്വിസ് എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.