ദേവനാരായണന്‍ പ്രസാദ്‌

ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആന്‍ഡ് ഫോറിന്‍ ലാംഗ്വേജ് യുണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ പി.എച്ച്.ഡി ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് വിദ്യാർത്ഥി.